Stichting Erfgoed Buitenplaats Huize Bijdorp

Stichting Erfgoed Buitenplaats Huize Bijdorp

De stichting

De Stichting Erfgoed Buitenplaats Huize Bijdorp werkt samen met andere partners aan de toekomst van het materieel en immaterieel erfgoed van deze buitenplaats, volgens de opgestelde visie en kernwaarden die in de ID-card zijn vastgelegd.

Doel en bestuur

De stichting heeft tot doel om samen met de Congregatie, de erfpachter, overheden, alle partners, belanghebbenden en belangstellenden de buitenplaats – als één geheel – een duurzame toekomst te geven met in acht name van de nalatenschap van de Zusters Dominicanessen van Voorschoten. De opgestelde visie en de kernwaarden zoals in de ID-card zijn vastgelegd, zijn hierbij leidend.

De nalatenschap van de Congregatie bevat zowel het materieel als het immaterieel erfgoed van Huize Bijdorp: de voorwerpen, de gebouwen met hun inrichting, de geschiedenis en de verhalen. Het bestuur van de Stichting Erfgoed bestaat uit Peter Meijs(voorzitter), Erna van Holland (secretaris), Hans van Son (penningmeester), René Dinklo (namens de Nederlandse gemeenschap van paters Dominicanen) en Stan Dessens voor de lokale verankering. Het bestuur werkt in een viertal commissies: gebouwen, natuur, (religieus) erfgoed en overheid/subsidies. De bestuursleden ontvangen geen bezoldiging voor hun bestuursactiviteiten.

Wat vooraf ging

In het vorige decennium heeft de Congregatie van de Heilige Catharina van Siëna, Zusters Dominicanessen van Voorschoten besloten om het moederhuis, Huize Bijdorp, op termijn te sluiten. De Congregatie heeft vanaf dat moment geen nieuwe novices aangenomen en heeft in 2017 besloten om een visie uit te werken voor de toekomst van Buitenplaats Huize Bijdorp waar de Congregatie wil blijven, tot de laatste zuster het aardse leven verlaat. Alle huidige in leven zijnde zusters van de Congregatie zijn in Huize Bijdorp ingetreden. Een nieuwe visie was noodzakelijk omdat het de Congregatie aan middelen ontbrak om tot het einde van haar bestaan zorg te dragen voor de gebouwen en het terrein. De Congregatie heeft in 2019 samen met de gemeente de basis voor de toekomst van Buitenplaats Huize Bijdorp vastgelegd in een ID-card.

 • De ID-card vertelt het verhaal van de toekomst van Huize Bijdorp in woord en beeld. De basis van de ID-card wordt gevormd door de gezamenlijk benoemde kernwaarden (karaktereigenschappen). Elk nieuw initiatief moet op alle kernwaarden positief scoren om te passen binnen de gewenste toekomstige ontwikkeling en identiteit. De ID-card maakt ook onderdeel uit van de contracten van de Congregatie met de stichting en de erfpachter. De kernwaarden voor Huize Bijdorp zijn:

  Zingeving

  Een plek voor mensen die in de snelle netwerksamenleving meer in het hier en nu willen zijn. Waar je je kunt terugtrekken om alles weer op een rij te krijgen, zowel voor een wat langere (retraite) of voor een kortere (meditatie, yoga) tijd.

  Nabij zijn

  Het is nu tijd om weer meer mensen deelgenoot te maken én onderdeel te laten zijn van al het mooie dat Huize Bijdorp te bieden heeft. Een plek waar mensen elkaar ontmoeten.

  Jong & oud

  Het wordt weer tijd dat mensen van alle generaties op Huize Bijdorp zijn: om er te wonen, verblijven, recreëren of om er te werken.

  Natuurlijk

  Het is bijzonder hoeveel verschillende sferen van de natuur er op Huize Bijdorp te vinden zijn. De zelfvoorzienende Congregatie is een voorbeeld van wat we nu circulair noemen en wat nu breder kan worden opgepakt. Duurzaamheid als vanzelfsprekendheid.

  Geborgenheid

  De oester biedt beschutting aan de parel en creëert daarmee een geborgen omgeving voor de kwetsbaren in de samenleving. Mensen met een kleine beurs, ouderen, maar ook een groep die het moeilijk vindt om aansluiting te vinden in onze veeleisende en snelle samenleving.

Beleidsplan

Het bestuur van de Stichting Erfgoed heeft zijn eerste beleidsplan in de vergadering van 31 mei 2022 vastgesteld. In dit beleidsplan zijn een aantal belangrijke zaken voor nu en de komende jaren uitgewerkt.

Jaarcijfers

Het bestuur van de stichting publiceert de jaarcijfers. Te doen gebruikelijk in het voorjaar volgend op het boekjaar van het voorgaande jaar.

ANBI-status

De Stichting Erfgoed Buitenplaats Huize Bijdorp heeft een ANBI-status onder RSIN nummer: 863958965.

De stichting is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven, onder nummer 86413864

Historische waarde

Het ensemble van Huize Bijdorp, het geheel van tuin en gebouwen als voormalig landgoed, heeft sinds 2019 de status van gemeentelijk monument. Alvorens vervolgplannen te maken was het zinvol te onderzoeken wat de historische waarde is van alle gebouwen op en het landschap van Huize Bijdorp. De Congregatie heeft opdracht verstrekt aan Jan van der Hoeve en Land-ID om deze onafhankelijke waardestellingen op te stellen. Deze onderzoeken geven goed inzicht in de geschiedenis van het landgoed en het klooster en vertellen het verhaal van het verleden. De Congregatie stelt deze stukken als download ter beschikking:

Toekomstbeeld

Ter voorbereiding op de uitgifte in erfpacht heeft de Congregatie samen met haar adviseurs, huurders op Huize Bijdorp en de omgeving haar wensen voor de toekomst vastgelegd in een aantal documenten die hieronder als download beschikbaar zijn. De belangrijkste documenten zijn:

Deze documenten maken onderdeel uit van de overeenkomsten met de nieuwe erfpachter.